Privacyverklaring

Leonor van Nieuwenhuijzen, gevestigd te Windmolenbergstraat 46, 5211 LT ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Leonor via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Leonor ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die Leonor van Nieuwenhuijzen verwerkt
Leonor van Nieuwenhuijzen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Leonor van Nieuwenhuijzen en/of omdat je deze gegevens zelf aan Leonor van Nieuwenhuijzen verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Leonor van Nieuwenhuijzen verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

– Jouw opgegeven naam
– Jouw opgegeven woonplaats (niet verplicht)
– Jouw opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
– Jouw opgegeven e-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Leonor van Nieuwenhuijzen verwerkt
Leonor van Nieuwenhuijzen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Jouw gezondheid, indien je in het contactformulier daar iets over meldt.

Je hoeft niet iets over jouw gezondheid te schrijven in het contactformulier, maar het is handig ter voorbereiding van het eerste telefoongesprek of mailcontact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Leonor van Nieuwenhuijzen persoonsgegevens verwerkt
Leonor van Nieuwenhuijzen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Leonor van Nieuwenhuijzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leonor van Nieuwenhuijzen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je kunt bij Leonor van Nieuwenhuijzen navragen wat de bewaartermijn is van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Leonor van Nieuwenhuijzen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Leonor van Nieuwenhuijzen, sluit Leonor van Nieuwenhuijzen een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leonor van Nieuwenhuijzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leonor van Nieuwenhuijzen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Leonor van Nieuwenhuijzen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Leonor van Nieuwenhuijzen van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Leonor van Nieuwenhuijzen door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Leonor van Nieuwenhuijzen ontvangen hebt. Leonor van Nieuwenhuijzen neemt vervolgens per e-mail contact met jou op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Leonor van Nieuwenhuijzen jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar Leonor van Nieuwenhuijzen te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Leonor van Nieuwenhuijzen reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Leonor van Nieuwenhuijzen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons

Hoe Leonor van Nieuwenhuijzen persoonsgegevens beveiligd
Leonor van Nieuwenhuijzen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website wordt beheerd door Mijn Mooie Website, gevestigd in Noord-Brabant. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Dit wordt geborgd binnen een Verwerkersovereenkomst tussen Leonor van Nieuwenhuijzen en de beheerder van deze website. Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Leonor van Nieuwenhuijzen via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leonor van Nieuwenhuijzen door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Leonor van Nieuwenhuijzen ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch Leonor van Nieuwenhuijzen aansprakelijk.

Wijziging privacyverklaring
De beheerder en Leonor van Nieuwenhuijzen behouden zich het recht voor deze privacyverklaring ten alle tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 06-09-2021